Nabycie bez zezwolenia


Nabycie bez zezwolenia – kiedy?

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) , zwana dalej Ustawą przewiduje wyjątki o wymogu uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Zezwolenie nie jest konieczne:

 1. Na zakup samodzielnego lokalny mieszkalnego, czy po prostu mieszkania w bloku lub kamienicy
 2. Na zakup garażu
 3. Dla cudzoziemca, który mieszka w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały
 4. Dla cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały
 5. Dla cudzoziemca przy dziedziczeniu ustawowym, z zastrzeżeniem że zbywca jest właścicielem nieruchomości co najmniej 5 lat
 6. Dla osoby prawnej lub spółki handlowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontrolowanej przez cudzoziemca, na jego cele statutowe, na zakup nieruchomości niezabudowanych , których łączna powierzchnia w obszarach miast nie przekracza łączni 0,5 ha
 7. Dla cudzoziemca będącego bankiem w postępowaniu egzekucyjnym i dochodzeniu roszczeń wynikających z czynności bankowych
 8. Dla cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umów o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia:
  1. nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
  2. drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Zwolnień, o których mowa w. punktach 1-7, nie stosuje się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Dla wyjątków opisanych w punkcie 8 , które wymagają zezwolenia są możliwe odstępstwa związane z okresem dzierżawy nieruchomości lub okresem zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej

Reasumując nie jest konieczne zezwolenie na zakup lokalu mieszkalnego. Przewidziano również szereg zwolnień dla obywateli Europejskiego Obszaru  Gospodarczego ( Unia Europejska oraz Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein), spółek kontrolowanych przez cudzoziemców mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców mających pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *