Nabycie z zezwoleniem


Nabycie z zezwoleniem – kiedy?

W prawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej regułą jest wymóg posiadania przez cudzoziemca zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestię nabywania nieruchomości przez cudzoziemców regulując 3 akty prawne, tj:

  1. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380, zwana dalej Ustawą
  2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729)
  3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2015 poz. 1433)

Od wyżej opisanej reguły istnieją zwolnienia poczynione przez ustawodawcę, opisane szczegółowo w zakładce nabycie bez zezwolenia. Głownie chodzi o samodzielne lokalne mieszkalne, czyli mieszkania w blokach lub kamienicach.

Jednym z głównych profili naszej działalności jest pomoc w uzyskaniu takiego zezwolenia, przygotowanie dokumentów i ich procesowanie w urzędach Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej jednak poniżej prezentujemy główne pojęcia kluczowe dla tego procesu.

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów Ustawy jest osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego , osoba prawna mająca siedzibę za granicą , osoba prawna lub spółka handlowa mająca siedzibę w Polsce lecz kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez cudzoziemca ( >= 50% udziałów na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców).

Zezwolenie w rozumieniu przepisów Ustawy  wydaje się na wniosek cudzoziemca, jeżeli nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności i bezpieczeństwa państwa oraz jeżeli wykażę on, że zachodzą więzi łączące go z Rzeczypospolita Polską.

Więzi łączące cudzoziemca z Rzeczypospolita Polską to posiadanie narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, członkostwo w zarządzie spółki kontrolowanej przez cudzoziemca mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  , wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z tej działalności. Nabycie nieruchomości rolnych dodatkowo obwarowane jest dodatkowymi obostrzeniami wynikającymi z Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wydanie Promesy o przyrzeczenie wydania zezwolenia jest możliwe na okres roku.

W przypadku nabycia udziałów lub akcji przez cudzoziemca w spółce która posiada nieruchomości kwalifikujące się pod uzyskanie zezwolenia , wymaga również uzyskania zezwolenia.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom Ustawy jest nieważne.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *